جزوه درس آموزش پردازش تصویر در متلب

جزوه درس آموزش پردازش تصویر در متلب

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جزوه درس آموزش پردازش تصویر در متلب

عدد ۰ ، اولین عدد است و آن قدر به آن ، یک واحد یک واحد ، اضافه می شود تا به آخرین عدد که برابر ۹ است برسیم . حال فرض کنید که به جای اعداد ۰ تا ۹ می بایست اعداد ۰ تا ۹۱۱ را به عنوان عناصر بردار تعریف می کردیم ، مطمئنا نوشتن اعداد ۰ تا ۹۱۱ کار ساده ای نیست اما شیوه فوق این کار را به راحتی انجام می دهد. نکته : مراقب باشید که اگر دستوراتی می نویسید که بردارهای با طول بسیار بزرگ ایجاد می کنند ، حتما در انتهای آن خط از دستورات ، از عالمت ));(( استفاده کنید تا مقادیر عناصر بردار در پنجره Commandنمایش داده نشود . نمایش بردارهای با طول بزرگ در پنجره Command می تواند بسیار آزاردهنده باشد و باعث شود که برنامه نویس نتواند به راحتی نتایج خط های مختلف از دستورات را که مفید است در پنجره Command دنبال کند . برای شیوه ذکر شده ، نوع دیگری از عالمت گذاری نیز وجود دارد که در مثال زیر نشان داده شده است: مثال : A=1:1:9 نتیجه : A = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تنها تفاوت در این است که میزان افزایش که برابر ۰ واحد است را در عالمت گذاری ذکر کرده ایم . در واقع دستور ۹:۱=A نوعی اختصار برای دستور ۹:۱:۱=A در متلب می باشد. مثال : فرض کنید بخواهیم اعداد زوج بین ۱ تا ۰۱ را به عنوان عناصر یک بردار در متلب تعریف کنیم ، می نویسیم: A=0:2:10 نتیجه : A = 0 2 4 6 8 10 اولین عنصر بردار برابر ۱ است و هر بار ۲ واحد به آن اضافه می شود تا عنصر بعدی بردار ساخته شود تا زمانی که به عدد ۰۱ برسیم که آخرین عنصر بردار می باشد . میزان افزایش عناصر بردار می تواند یک عدد اعشاری باشد . به مثال زیر توجه کنید جزوه درس آموزش پردازش تصویر در متلب