جزوه درس سیستم های کنترل انبار

جزوه درس سیستم های کنترل انبار

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جزوه درس سیستم های کنترل انبار

مواد اولیه یا خام برای تولید (Materials Raw (شامل انواع مواد اولیه یا خام مصرفی بکارگیری جهت تولید محصول یا کاالی دیگر می باشد. o محصول نهایی (Goods Finished (کاالیی که مطابق سفارش مشتری یا بازار فروش، کلیه مراحل تولید و ساخت را طی کرده و تأییدیه های الزم کیفیت را دریافت کرده و آماده فروش و عرضه به مشتری باشد، محصول نهایی شناخته می شود. o قطعات نیمه ساخته :Process In Work) Process In Goods (کلیه قطعات میانی تولید شده )یک یا چند مرحله تولید انجام شده باشد( که پس از مونتاژ یا عملیات تکمیلی محصول نهایی را تشکیل می دهند. o اقالم مصرفی غیر مستقیم تولید: شامل روانکارها، قطعات تند مصرف ماشین آالت، قطعات یدکی ماشین آالت (Parts Spare ،(ابزارهای مرتبط با ماشین آالت و… که در روند تولید یا پشتیبانی تولید استفاده می شود. o ملزومات :(Supplies (لوازم خدماتی، ساختمانی، بهداشتی، رفاهی، اداری را ملزومات گویند. o کاالی امانی: کلیه کاالهایی که به صورت امانت در اختیار تحویل گیرنده یا سازمان قرارگرفته و انتظار می رود تا پس از طی اقدامات مربوطه به سازمان یا تحویل دهنده عودت داده شود. o کاال یا محصول نامنطبق: به هر قطعه یا محصولی که در هر یک از مراحل تولید مشخص شود، که مطابق با خواسته های سیستم کیفیت یا بازار فروش نباشد یا مستهلک و غیر قابل تولید باشد اطالق می گردد، که این کاالها بعد از تعیین تکلیف شدن، ترمیم و به چرخه تولید بر می گردد یا غیر قابل ترمیم وضایعات شناخته می شوند. o کاالی تجاری خریداری شده جهت فروش: این سری از کاالها شامل اجناسی هستند که توسط سازمان خریداری شده و بدون هیچ گونه تغییری در آنها برای فروش عرضه می گردد. o ضایعات یا اقالم اسقاطی: هر گونه کاال یا محصول نامنطبق که قابل تعمیر یا ترمیم نباشد و جهت صدور برای بازیافت یا فروش در انبار نگهداری می شود. o دارایی ثابت: کاالهایی هستند که سازمان آنها را نگه می دارد تا فرایند تولید کاالهای دیگر )ماننده: ماشین آالت تولیدی،  جزوه درس سیستم های کنترل انبار