جزوه درس نظریه های ارتباطات

جزوه درس نظریه های ارتباطات

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جزوه درس نظریه های ارتباطات

رسانههای ارتباطی تأثیر مهمی بردانش در زمان و مکان دارد مزیت رسانههای جدید این بود که به ظهور در مدرنیته منجر شد. زمانی که رسانههای سوگیری زمانی در اروپا حاکم بودند صاحبان قدرت و حکومت و عالمان مسیحی در کلیساها بودند ۱۴۵۰ م ک چاپ وارد میشود نسخههای محدود کتاب مقدس به میزان زیاد چاپ در اختیار مردم قرار میگیرد و افرادی برای یادگیری سواد تالش میکند انحصاری که کلیسا در عرصه قدرت و منزلت داشت شکسته میشود یعنی تحت تأثیر رسانههای با سوگیری مکانی درهمشکسته میشود. در سال ۱۴۵۳ م انجیل گوتبرگ چاپ میشود جزوه درس نظریه های ارتباطات

 

 

دیدگاه انیس جبرگرایانه است و رسانه را بهعنوان تنها عامل تغییر دگرگونی جوامع میدانست وی حتی ملیگرایی را تحت تأثیر چاپ میدانست و این آرامی وی روی مک لوهان تأثیر گذاشت وی معتقد است اروپائیان از طریق چاپ و دریانوردی قیود جغرافیایی را در هم زد و قدرت خود را در سراسر جهان منتشر کردند. این دیدگاه توسط کسان دیگری مورد تأکید قرارگرفته است والتراونگ وبندیگ اندرسون والتراونگ بر فرهنگ باسوادی تأکید میکند یکی از مؤلفهها تأثیرگذار در رشد و گسترش مدرنیته بود در جامعه شفاهی باسوادی تأکید میکند یکی از مؤلفهها تأثیرگذار در رشد و گسترش مدرنیته بود در جامعه شفاهی همهچیز مبتنی بر حافظه شفاهی بود وانداشت دانش و اطالعات صورت نمیگرفت ولی اکنون میشود دانش را اطالعات را ثبت عادی کرد. اندرسون و زبان چاپ یکی از مؤلفههای شکلگیری هویت ملی بود در زمان شفاهی هرکدام از لهجههای محلی حضور داشتند زمان چاپ باعث شد لهجههای مختلف به یک روز واحد تبدیل شود و خود این رمز زمانی واحد باعث میشود ملیگرایی، ناسیونالیسم شکل بگیرد. اندرسون اجتماعات خیالی از طریق رسانهها در زبان چاپ بهنوعی گویا تمام لحجه کنار هم قرار دارند. مک لوهان رسانه پیام است وی ارتباطات و نظامهای ارتباطی )رسانه( را عامل اساسی در تحوالت تاریخی به اجتماعی میداند نظام ارتباطی تعیینکننده محتوا است معتمد نژاد مکتب تحول انگیزی ارتباطات خود نظام ارتباطی تعیینکننده صورتبندیهای اجتماعی میداند نکته جامعهشناسی ارتباطات محتوای پیام عامل تحول است که الس ول مردم در آن است از دید مک لوهان تجربه بر محتوای ارتباطی برتری دارد جزوه درس نظریه های ارتباطات