سوالات اصول سرپرستی با جواب

سوالات اصول سرپرستی با جواب

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوالات اصول سرپرستی با جواب

 

-بکارگیری و جایگزینی نامناسب افراد ۴ -توجه نداشتن به تفاوتهای فردی کارکنان ۵ -آگاهی نداشتن از استعداد و توانایی و مهارت کارکنان ۶ -توجه نکردن به میل، علاقه و گرایش کارکنان به کارها ۷ -تردید در واگذاری بخشی از اختیارات به کارکنان ۸ -توجه نداشتن به چگونگی انگیزش( برانگیختن) افراد که موجب داشتن کارکنان بی انگیزه یا کم انگیزه می گردد. ۹ -رفتار خشن و آمرانه با کارکنان ۱۰ -نبودن نظم موثر در محیط کار و توجه نداشتن به مقررات و قوانین سازمان ۱۱ -دادن ابزار کار نامناسب به کارکنان و وجود غلط نگهداری ابزار و وسائل سوالات اصول سرپرستی با جواب

۱۲ -نداشتن طرح و برنامه برای انجام کار ۱۳ -رعایت نکردن شرایط ایمنی کار به علت نا آگاهی از اصول ایمنی و بهداشت کار ۱۴ -نداشتن آمادگی برای مقابله با بحرانهای کار ویژگیهای سرپرست موفق را بنویسید ۱ -شور و اشتیاق کار به کار ۲ -شهامت و جسارت ۳ -اعتماد به نفس ۴ -صداقت، وفاداری ، خیرخواهی و خوش قولی ۵ -مهربانی ۱ -اشـتیاق و شور و شوق در کار: شور و اشتیاق به کار و رسیدن به هدف باید در رفتار سرپرست ظاهر گردد و تنها به اظهار علاقه و اشـتیاق نباید اکتفا شـود- می باید عشـق و علاقه به کار در رفتار فرد دیده شود این بهترین روش برای برقراری ارتباط است که به آن روش مستند به عمل می گویند دراین روش فرد با رفتار و حرکاتش افکارش را بیان می نماید تاثیرگذاری این روش بسـیار زیاد بوده و از ایجاد شک و شبهه جلوگیری می کند. ۲ -شـهامت و جسـارت:سـرپرست در رهبری کارکنان و اداره کارها باید شهامت داشته باشد و از خطرات و یا شـکسـت خوردن نهراسـد .سـرپرسـت لازم است توانایی برخورد با مشکلات را در خود تقویت کرده و به استقبال مشکلات برود و با مقاومت در برابر موانع و مشکلات زمینه را برای پیروزی و رسیدن به هدف آماده نماید. ۳ -اعتماد به نفس: سرپرست نباید نسبت به قضاوت خود اعتماد کامل داشته باشد زیرا امکان اشتباه برای همه وجود دارد در تصـمیم گیری اطمینان از صحت اطلاعات ضروری است در صورت کامل و صحیح بودن اطلاعا ت و داشتن فرصت لازم برای تصمیم گیری باید با انتخاب صحیح از شکست ترسی نداشت. ۴ -صداقت ، وفاداری ، خیر خواهی و خوش قولی: سرپرست لایق به قول و حرف خود پایبند است و به او اعتماد دارند، وفای به عهد موجب آرامش خاطر و دلگرمی کارکنان می شود.سوالات اصول سرپرستی با جواب