سوالات تستی زیست شناسی دهم

سوالات تستی زیست شناسی دهم

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوالات تستی زیست شناسی دهم

در این شکل غدای نوزاد مونارک نوعی برگ می باشد در ساختار برگ می توان ان
مشاهده کرد و نیز می توان گفت این گیاه دولپه می باشد زیرا از ویژگی های گیاهان دولپه انشعاب
گـیاهـان تکـ لپـه ای و دو لپـه ایرگبرگ می باشد
لـپـه ای تـقـسـیم مـیشـونـدگـیاهـآن به دودسـته ی گـیاهـآن تکـ لـپـه ای و دو
نخـل و گـیاهـآن بـرگ باریـک نـظـیـر ذرت ، گـنـدم ، یـولافــ ، نیشـکـر ، جـو ، دیگـر غـلات
هستند تـک لـپـه
ویـژگـی گـیاهـان تکـ لـپـه ای :
) ۱ ریشـه افشـان دارنـد
) ۲ بـرگ دراز و بـاریـک و رگـبـرگ مـوازی دارنـد.
) ۳ ـا تـوسـط غـلافـ بـه ساقـه اتصـال داردبـرگ ه .
) ۴ دانـه یـک قسـمـتـی اسـت.
) ۵ اجـزای گـل مضـربـی از ۳ اسـت
) ۶ آونـدهـای چـوبـی و آبکـش در بـرش ساقـه نظـم
خاصـی نـدارنـد .

سوالات تستی زیست شناسی دهم
ضـی گـیاهـان زراعـی درخـتان پـهـن بـرگ جـنگـلـی و بسـیاری از درخـتان مـیوه و زینتـی و بعــ
نظـیـر شبـدر ، لـوبیـا ، نخـود فـرنگـی ، پنـبه و غـیـره مـتعـلـق به گـروه دو لپـه ای هـا مـی باشـنـد
) ۱ ریشـه راسـت دارنـد.
) ۲ بـرگـهـا اغلـب پـهـن و رگـبـرگـ هـا منشـعـب اسـت .
) ۳ هـر بـرگ تـوسـط دمـبـرگ بـه ساقـه اتصـال دارد .
) ۴ دو قسمـتـی استدانـه .
) ۵ اجـزای گـل مـضـربـی از ۲ یا ۵ است .
) ۶ آونـدهـای چـوبـی و آبکـش در بـرش عـرضـی سـاقـه روی دایـره مـحـیطـیه قـرار دارند سوالات تستی زیست شناسی دهم