سوالات درس جامعه شناسی یازدهم با جواب تشریحی

سوالات جامعه شناسی یازدهم با جواب تشریحی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوالات درس جامعه شناسی یازدهم با جواب تشریحی

منظورازجهان تکوینی چیست؟ چه ویژگی هایی دارد؟ جواب : جهان تکوینی جهانی است که خارج از اراده وفعل انسان هااست .۱- محدودبه طبیعت نیست. ۲ -شامل موجوداتی می شود که مستقل ازاراده انسان ایجادشده اند وانسان خالق آنها نبوده است. ۳ -باجهان انسانی درارتباط است ولی تحت امرانسان نیست. ۱۴ -کسانی که جهان تکوینی رابه طبیعت محدود می کنند جهان راچگونه تقسیم بندی می کنند؟ جواب: ۱ -جهان طبیعت ) محسوسات ( ۲ -جهان ذهن) روان واندیشه انسان( ۳ -جهان فرهنگ ) سوالات درس جامعه شناسی یازدهم با جواب تشریحی

 

عقاید،ارزش ها وآرمان های انسان (این افرادگروه طبیعت رادرمقابل جهان انسانی قرارمی دهند. ۱۵ -متفکران مسلمان جهان تکوینی راچگونه یاد می کنند؟ جواب : جهان تکوینی را محدودبه طبیعت ومحسوسات نمی دانند وشامل امورفوق طبیعی هم می دانند. مانند آخرت ، شهادت ، فرشته آسمانی ، بهشت ، جهنم ، ملکوت ،کهکشان ها، دنیا و… ۱۶ -جهان انسانی باجهان تکوینی چه ارتباط وپیوندی دارد؟ جواب : جهان عینی با پدیده های طبیعی وفوق طبیعی خود درعالم هستی برذهن ) اندیشه ، روان ، اخالق ( وفرهنگ ) عقاید،ارزش ها ورفتارها( اثرمی گذارد . ۱۷ -درخصوص اهمیت ، ارتباط وتاثیرجهان های مختلف چه دیدگاه هایی وجوددارد؟ جواب : دیدگاه اول : جهان تکوینی همان جهان طبیعی است وتفاوتی بین علوم طبیعی وعلوم انسانی وجودندارد.ذهن وفرهنگ هم هویتی مادی دارند مانند مارکسیست ها ، رئالیست ها ،اثبات گرایان،طبیعت گرایان،تکامل گرایان،مادی گرایان ،دیدگاه دوم : طبیعت ماده بی جان وآماده برای پذیرش فرهنگ انسان ها است .جهان فرهنگی است که طبیعت را معنا وشکل می دهد وفرهنگ فراتراز جهان ذهنی وجهان عینی وجهان طبیعی است مانند ایده آلیست ها ،پدیدارشناسان،مکتب تفهمی،دیدگاه سوم : هرسه جهان فرهنگی ،تکوینی وذهنی درتعامل هستندوجهان تکوینی محدود به جهان طبیعی نیست وادراک هم محدودبه انسان ها نیست براساس حکمت واراده خداونداست ولی این حکمت الهی جهان فردی را بی مسئولیت نمی داند. ۱۸ -نگاه قرآنی درخصوص جهان های تکوینی ،فرهنگی وانسانی چگونه است ؟ جواب : ۱ -جهان تکوینی فراتراز سوالات درس جامعه شناسی یازدهم با جواب تشریحی محسوسات وطبیعت است. ۲ -اداراک محدودبه جهان انسان ها نیست . ۳ -جهان تکوینی براساس حکمت الهی با انسان ها ارتباط دارد. ۴ -انسان هادرقبال جامعه و فرهنگ خود مسئولیت دارند. ۱۹ -ازمنظرقرآن درچه صورتی جهان تکوینی برکات خودرابه روی انسان ها می گشاید ودرچه صورتی آنهارا پنهان می سازد؟ جواب : هرگاه انسان ها اخالق الهی داشته وجامعه نیز ازفرهنگ توحیدی برخوردارباشد جهان تکوینی برکات خودرا به روی انسان ها می گشاید واگررفتارافراد وفرهنگ آنها هویتی مشرکانه داشته باشد ظرفیت های الهی وآسمانی پنهان می شوند. ۲۱ -چگونه اندیشه فردی وارد حوزه فرهنگی می شود؟ جواب : وقتی فردی ذهنیت خودرابه عمل درمی آورد جهان فرهنگی راگسترش داده و اندیشه وارد حوزه فرهنگ شده است . راه های ورود اندیشه به حوزه فرهنگ هنر ورفتارهای اجتماعی است. ۲۱ -موجودات جهان تکوینی با موجودات جهان انسانی چه تفاوتی دارند؟ جواب : موجودات جهان انسانی بااراده انسان خلق می شوندمثال کنش های انسانی،هنجارهای اجتماعی ولی موجودات جهان تکوینی خارج ازاراده انسان وتوسط خداوند خلق می شوند.مثال عالم برزخ،فرشتگان،کره زمین،منظومه خورشیدی و… ۲۲ -وضعیت امروزی محیط زیست،محصول چه باورهایی درباره انسان وطبیعت است؟تعامل ناصیحیح باطبیعت،روحیه خودخواهانه وسلطه جویانه بشرنسبت به طبیعت ۲۳ -برخی از آیات قرآن کریم که ازتعامل فعال جهان تکوینی باجهان فرهنگی واجتماعی سخن می گوید رابنویسید. جواب :آیه ۲۷۲ سوره بقره:خداوندرباراکم وکاست وبی برکت می گرداندوصدقات رابرکت می دهد،خداوندهیچ کفرپیشه گنهکاری رادوست ندارد. آیه ۴۴ سوره انعام : پس چون آنچه ازنعم الهی به آنها تذکرداده شدهمه رافراموش نمودندماهم ابواب هرنعمت رابه روی آنها گشودیم تا به نعمتی که سوالات درس جامعه شناسی یازدهم با جواب تشریحی