سوالات درس دین و زندگی دوازدهم انسانی

سوالات درس دین و زندگی دوازدهم انسانی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوالات درس دین و زندگی دوازدهم انسانی

)در چه صورتی یک موجود، در وجود خود به دیگری نیازمند نیست؟ فرم د: سؤاالت »صحیح و غلط )ص/غ(« درستی یا نادرستی گزارههای زیر را مشخص کنید: ۱ )جهان، تنهادر پیدایش نیازمند به خدا می باشد. )غ( ۲ )شناخت اولیه ما از خداوند بر اساس فطرت خویش می باشد. )ص( ۳ )قرآن کریم راه های گوناگونی برای درک وجود خدا وشناخت ذات خدا به ما نشان می دهد. )غ( ۴« )ذات نایافته از هستی بخش چون تواند که بود هستی بخش« بیانگر نیازمندی جهان به خدا در پیدایش است. )ص( ۵ )هر چیز که پدیده نباشد همواره بوده وخواهد بود. )ص( ۶ )آیه »انتم الفقراءالی اهلل واهلل هوالغنی الحمید« خطاب به مسلمانان است )غ( ۷ )علت »انتم الفقراءالی اهلل« »واهلل هوالغنی الحمید« است. )ص( ۸ )هرموجودی نیاز به آفریننده دارد. )غ( ۹ )چون تسلسل علل از نظر عقلی ممکن است، پس خداوند نیاز به علت ندارد )غ( ۱۰ )رابطه جهان با خداوند مانند رابطه مسجد با معمار آن است. )غ( ۱۱ )چون وجود وهستی انسان وابسته به خداوند است لذا هر لحظه خدا اراده کند می تواند آن ها را از بین ببرد.سوالات درس دین و زندگی دوازدهم انسانی

 

 

)ص( ۱۲ )مفهوم بیت »ماعدم هاییم وهستی های ما تووجود مطلقی فانی نما« با آیه »انتم الفقراءالی اهلل واهلل هوالغنی الحمید« مشترک است. )ص( ۱۳ )معرفت پیامبر وآگاهی به نیازمندیاش معلول درخواست عاجزانه از خداوند است که حتی یک لحظه او را به خود وامگذارد. )غ( ۱۴ )ای فرمایش پیامبر اکرم )ص(: »اللهم ال تکلنی الی نفس طرفه عین ابدا« ناشی از درک نیازمندی اش به خداوند است. )ص( ۱۵ )آیه شریفه »اهلل نور السموات واالرض« یعنی موجودات تجلی بخش ذات خداوند هستند. )ص( ۱۶ )درک نیازمندی به خداوند معرفتی عمیق است که در نگاه نخست آسان به نظر می رسد اما هدفی است بسیار مشکل. )غ( ۱۷ )ذهن ما محدود است لذا نمی توانیم امور نا محدود را تصور کنیم )ص( ۱۸ )چون ذهن ما محدود است لذا نمی توان به وجود خداوند به عنوان آفریدگار جهان پی برد. )غ( ۱۹ )شناخت وجود خداوند ممکن وشناخت اسماءوصفات الهی نیز تا حدی ممکن است. )ص( ۲۰ )شناخت وجود خداوند غیرممکن وشناخت اسماءوصفات الهی ممکن است. )غ( ۲۱ )انسانهای آگاه نسبت به نیاز دائمی خود به خدا بیتوجهاند. )غ( ۲۲ )خدا را با چشم مادی در دنیا نمیتوان دید اما در آخرت میتوان دید. )غ( ۲۳ )هر موجودی در حد خودش تجلیبخش خداوند است. )ص( ۲۴ )هر چیزی که وجودش از خودش نباشد، برای موجود بودن نیازمند به دیگری نیست. )غ( ۲۵ )یک تفاوت بنیادین میان رابطه خدا با جهان و بنا با مسجد این است که کار بنّا فقط جابه جا کردن مواد و چینش آن هاست و بنا اجزای ساختمان را پدید آورده است. )ص( ۲۶ )الزمه ی شناخت وآگاهی از وجود هرچیزی احاطه و دسترسی به آنها است. )غ( ۲۷ )ما نمی توانیم پی به هستی و چیستی خداوند ببریم. )غ( ۲۸ )تسلسل علت ها و ادامه تا بی نهایت از نظر عقلی امکان پذیر است. )غ سوالات درس دین و زندگی دوازدهم انسانی