سوالات درس ریاضی یازدهم تجربی

سوالات درس ریاضی یازدهم تجربی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوالات درس ریاضی یازدهم تجربی

– یک لوزی با طول ضلع ۶ و قطر ۵ سامتی متر رسم کنید. ۴۰ -طریقه رسم نیمساز را توضیح دهید. ۴۱ – طریقه رسم خط عمود بر یک خط از یک نقطه روی آن را توضیح دهید. ۴۲ -طریقه رسم خط عمود بر یک خط از یک نقطه غیر واقع بر آن را توضیح دهید. ۴۳ – طریقه رسم خط موازی با یک خط از یک نقطه غیر واقع بر آن را توضیح دهید. ۴۴ – ثابت کنید عمود منصف های هر مثلث همرس اند.خاصیت نقطه همرسی عمودمنصف های مثلث چیست؟ اگر به مرکز این نقطه و شـعاع فاصـله اش تا یک راس، یک دایره رسـم کنیم. دو راس دیگر نسبت به این دایره چگونه اند؟ ۴۵ – ثابت کنید نیمسـازهای هر مثلث همرس اند. خاصـیت نقطه همرسـی نیمسازهای مثلث چیست؟ اگر به مرکز این نقطه و شعاع فاصله اش تا یک ضلع ، یک دایره رسم کنیم. دو ضلع دیگر نسبت به این دایره چگونه اند؟ سوالات درس ریاضی یازدهم تجربی